Seneste info

17-02-2013
Ny motor på varmeværket
Gemmen den seneste tid har der været stor aktivitet på varmeværket. Dette skyldes at vi har haft haveri på en af de 3 hovedmotorer på værket. Vi har fået denne motor udskiftet til ny renoveret motor med tilhørende generator. Bestyrelsen betragter haveriet som “held i uheld“, da værkets forsikring betaler for en motor, der alligevel snart skulle have et af de store eftersyn. De store eftersyn er “pebrede“.
 
Den nye motor er en 20 cylinder 37 liters gas motor.
 

Her ses den gamle motor på vej ud.

Gammel motor på vej ud
Her ses den nye motor på vej ind.
Ny motor på vej ind 1
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

17-02-2013
Projekt rørledning Hadsund- Visborg
 
D.7 Januar 2013 fik bestyrelsen en mail fra en glad formand Niels Jørgen Godskesen. “Det er ganske vist.. nu løber der flisopvarmet vand ind i vores rørsystem fra Hadsundværket.“ Det var ubetinget den besked der har været den bedste i mange år for bestyrelsen i VSV.
 
Der vil blive fulgt op med prisnedsættelser så snart vi har baggrundsmateriale at forholde os til. Bestyrelsen tror på tilgang , og her på hjemmesiden fremgår det bl.a. at der er iværksat en rabat for nye kunder på op til 15.000. -kr. for tilslutning. Se økonomi/ tarifblad.
Vi vil her vise lidt fra da røret blev lagt mellem Hadsund og Visborg.
Visborg 220
Visborg 253
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

12-09-2012
Årets generalforsamling
Mandag d.24 september i Veddum Sal
kl. 18:00 Serveres der gule ærter.
kl. 19:00 Starter Generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

12-08-2012
Projekt varme fra Hadsund
Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag d.7/8 2012 kl.19.00 i Visborg Forsamlingshus.
Der mødte ca. 200 forbrugere op for at høre om vi nu endelig får billigere varme.
Der var en god debat og holdningerne til spørgsmålene om varme fra Hadsund og forlængelse af lånet med yderligere 10 år så det løber i endnu 13½ år var klare.
Vi skal have varme fra Hadsund og vi skal forlænge lånet.
På spørgsmålet om forblivelsespligt var meningerne mere delte og fik enkelte op i det lyserøde felt, så det spørgsmål sender vi til skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling i september.
Solvarmeprojektet et lagt i skuffen og vil blive trukket frem ved en senere lejlighed hvis det senere viser sig at det igen bliver en økonomisk fordel for forbrugerne.
Som lovet på mødet er her projektforslaget samt de slides der blev vist på mødet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

22-01-2012
Projekt solfanger
Infomøde onsdag d.8/2 2012 kl.19.00 i Veddum Sal.
Bestyrelsen har indkaldt til møde via brev.
Husk at møde op for at få detaljeret viden om projektet, det er vores kraftvarmeværk.
Følg linket for et indblik i hvad der rør sig politisk omkring barmarksværker lige nu.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

01-09-2011
Årets generalforsamling 
Mandag d.19 september i Visborg Forsamlingshus
kl. 18:00 Serveres der gule ærter.
kl. 19:00 Starter Generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

15-06-2011
Ændrede betalingsbetingelser
Som informeret om på generalforsamlingen 2010 ændres betalingsbetingelserne så der fremover opkræves 12 lige store rater i stedet for 10.
Dette betyder at der kommer opkrævninger for juli og august der hidtil har været betalingsfri måneder.
Juli og august måned 2011 opkræves en aconto rate magen til juni.
For meget indbetalt aconto i juli og august udlignes over de sidste 10 rater i 2011-2012
Vi regner med at have det ny tarifblad for 2011-2012 klar i starten af juli.
Hjemmesiden opdateres hurtigst muligt derefter med nyt tarifblad.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

02-03-2011
Referat fra informationsmøde
Per Husted indledte informationsmødet mandag d.28 februar kl. 19.00 på Skelund Skole med et indlæg omkring Energistrategi 2050 der pt. behandles i Folketinget.
På Christiansborg er der bred enighed patierne imellem om at barmarksværkerne skal hjælpes hurtigst muligt med en eller anden form for frit brændselsvalg.
Per Husted er ret overbevist om at der kommer en løsning inden et folketingsvalg.
Tak til Per Husted for det utrættelige arbejde han gør for at hjælpe os.
Anders H. Jensen fra Industrivarme A/S redegjorde kort for økonomien halvvejs inde i regnskabsåret. Det viste et overskud på ca. 600.000,-.
Anders lovede at Industrivarme A/S fortsætter med at optimere driften af værket og hvad de ellers kan for at holde på det opnåede overskud og forhåbentlig øge det.
Hvis de opnåede resultater kan betragtes som en retningspil for fremtiden ser det ikke så ringe ud.
Tommy fra Industrivarme A/S gav en orientering om driften, herunder de ledningsbrud der har været i vinter.
Spørgsmål fra forsamlingen var der flere gode af.
Blandt andet var der flere der havde hørt at der var nogle der havde meldt sig ud og undladt at betale.
Til det kan vi kun sige, at så er fogeden sikkert på vej.
Vi har det seneste år strammet meget op på procedurerne. Der er nogle frister der skal overholdes, men så hurtigt at det er muligt inden for den gældende lovgivning sender vi de dårlige betalere til advokat.
Der er desværre en del omkostninger forbundet med at bruge advokater og køre retssager.
Penge der kunne bruges bedre til at sænke varmepriserne til gavn for alle forbrugere.
Der blev spurgt til vores gasleverandør herunder gaspriser?
Vi er nu ude af vores fastprisaftale og dermed på en variabel gaspris. Dette må ikke forveksles med spotprismarkedet, men vi sparer da en del på den samlede gasregning.
Vi er kontraktligt forbundet til at aftage gas fra vores nuværende leverandør frem til udgangen af 2012.
Der blev også spurgt om hvad vi vil gøre hvis vi får frit brændselsvalg?
Vil vi foretage nye investeringer på varmeværket eller prøve at blive koblet sammen med et andet varmeværk i området?
Vi har gennem de seneste par år lavet beregninger på stort set samtlige relevante muligheder der findes på markedet. Disse beregninger vi blive genopfrisket med nyeste data og viden, men I kan være helt sikre på, at vi ikke sætter værket i dyb gæld for at opnå en tvivlsom besparelse på varmeprisen. Investeringer på 5-10 mio. med en årlig besparelse på varmeregningen pr. hustand på 3000-5000 kr. er det vi pt. anser for realistisk.
Anders Andersen fra Skelund bad om ordet hvor han fortalte at han havde lavet nogle beregninger om det kunne betale sig for ham at melde sig ud af Varmeværket.
Anders Andersen kom heldigvis frem til samme konklusion som bestyrelsen der har de relevante forudsætninger for en korrekt beregning: Det kan nemt blive en skidt forretning at melde sig ud!
Når man indregner forrentning og afskrivning af investeret kapital vil det blive betragteligt dyrere at købe og installere et oliefyr (ca. 7.000,- om året i gennemsnit)
Der vil pt. være ca.1000-2000 at spare om året ved at investere i træpille fyr eller et luft til vand anlæg.
De første år skal man dog ikke regne med en besparelse da Anders’ beregninger viser at forrentningen af den investerede kapital det første år mere end æder besparelsen op.
Det første år vil det være ca. 9.000,- dyrere at have et oliefyr og ca. 2.000,- dyrere med de andre løsninger.
Når man så kigger lidt tilbage på de 2 første indlæg skal det nu nok vise sig at de hårdt prøvede, men tålmodige forbrugere kan ånde lettet op inden for en overskuelig fremtid.
Vi takker for et godt og konstruktivt informationsmøde.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

16-02-2011
Informationsmøde
 
Som sidste år, og som lovet på generalforsamlingen,
afholder Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk informationsmøde
Mødet foregår mandag d. 28 februar kl. 19.00 på Skelund Skole
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

21-01-2011
Nyt Ledningsbrud
 
Vi har konstateret at vi pga. frostsprængning desværre igen har haft et ledningsbrud
Denne gang i Veddum
For at udføre nødvendig reparation var varmen lukket fredag d.21/1 2011 kl.09.30 og ca. 2½ time frem.

Det var desværre ikke muligt at advare via hjemmesiden inden afbrydelse af varmen.

 

 

 

17-01-2011
Nyt Ledningsbrud
 
Vi har konstateret at vi pga. frostsprængning desværre igen har et ledningsbrud i et af de forladte huse i Skelund by.
For at udføre nødvendig reparation vil varmen blive lukket tirsdag d.18/1 2011 kl.10.00 og ca. 1 time frem
 

 

 

10-12-2010
Ledningsbrud
 
Vi fik i morges alarm vedr. faldende vandstand i akkumuleringstanken, som medvirkede at vi kortvarigt var nødt til at stoppe cirkulationspumpen til Skelund og Visborg for ikke at ødelægge cirkulationspumpen.
Vi fik koblet om så vi kunne køre kedeldrift hvor vandet tages fra bunden af akkumuleringsbeholderen og kunne så få tryk og varme på Skelund og Visborg igen.
Samtidig fik vi lokaliseret rørbruddet til et forladt hus og fik det udbedret.
På et tidspunkt havde vi 4 mand i gang med at koble om, tvangskøre vand på systemet og lokalisere rørbruddet.
I må gerne alle sammen holde øje med de forladte huse når I går forbi, der er ingen tvivl om at de udgør en potentiel fare i den frost vi har. Et tegn på rørbrud kan være damp indvendigt på vinduer eller damp ud af sprækker som døråbninger o.l.
Vi kører hellere en gang for meget ud for at kontrollere end en gang for lidt, så ring endeligt hvis I observerer noget unormalt.
Området var helt uden varme i ca 1½ time.
Rørbruddet blev omtalt i P4 lidt før kl 10 og vi beklager naturligvis de gener det medførte for forbrugerne.
 

 

 

19-10-2010
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk ophører med at levere damp til Kruse Vask

Da udviklingen har medført, at det ikke mere er fordelagtigt for hverken varmeværk eller for Kruse Vask, at opretholde den hidtidige aftale om dampforsyning, ophører aftalen med udgangen af februar 2011.

Ophør af dampleverancen sker i fuld forståelse parterne imellem.

Kruse Vask vil i løbet af de næste måneder indføre nye maskiner som opvarmes direkte af naturgas og tabet der naturligt finder sted under transport af damp fra værket til Kruse Vask elimineres derfor.

For værket medfører det at dampkedlen med tilhørende udstyr vil blive demonteret og solgt.

Ændringen får ingen indflydelse på prisen for den private forbruger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen  

 

 

 

21-08-2010
Årets generalforsamling 
Mandag d.27 september i Veddum Sal
kl. 18:00 Serveres der gule ærter.
kl. 19:00 Starter Generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne
 

 

 

16-02-2010
Informationsmøde

Som sidste år, og som lovet på generalforsamlingen,                                        afholder Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk informationsmøde                         Tirsdag d. 16 marts kl. 19.00 på Skelund Skole 

Bestyrelsen
 

 

18-08-2009
Årets generalforsamling                                                                                     Mandag d.21 september i Veddum Sal                                                                     kl. 18:00 Serveres der gule ærter.                                                                           kl. 19:00 Starter Generalforsamlingen.                                                             Dagsorden ifølge vedtægterne
 
14-06-2009
Som noget nyt skal forbrugerne under VSV i år ikke selv aflæse målere. Dette sker automatisk via vores nye målere der kan fjernaflæses. Forbrugerne vil modtage årsopgørelse som foregående år.
 

 

 

22-05-2009
d. 08.04.09 var der møde i Hadsund med deltagelse af folketingspolitikere, kommunalpolitikere samt repræsentanter fra kraftvarmeværker i kommunen.  

Klik her for referat

 

 

22-02-2009
Læs referat fra d. 18.02.09                                                                                     Klik her for referat

Se også præsentation af vigtigheden vedr. afkøling.
Klik her for præsentation

 

 

10-02-2009
D. 18.02.09 kl.19.00 afholder vi som lovet et informationsmøde vedr . evt køb af varme fra Hadsund Fjernvarmeværk. Mød op og hør om de seneste udviklinger. Hør også om
betydningen af rigtig afkøling. Der serveres en øl/vand.
 
12-01-2009
VSV har fået ny hjemmeside, og vil fremover opdatere siden oftere. Så kig jævnligt forbi for at få de nyeste relevante informationer.
 
30-04-2008
Første maj 2008 ophører aftalen med Hadsund Fjernvarme om drift og administration af Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk.

Bestyrelsen har istedet for indgået aftale med Himmerlands Elforsyning med hensyn til Administration og regnskabsassistance. Anlæggets driftsmæssige opgaver varetages fortsat af Michael Søndergaard, der fra 1. maj 2008 er ansat hos Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk som driftsleder.

Mellem de to værker er der i stedet indgået aftale om, at Hadsund Fjernvarme køber Michaels assistance i det omfang, der kan afses tid hertil. Ligeledes er der indgået aftale om samarbejde om tilkaldevagtordning.

Henvendelser til Varmeværket kan fra 1. maj ske på tlf. nr.  98…

På dette nummer oplyses at:

Assistance vedr. regnskab (flyttere, acontobetaling, årsopgørelser m.v.) Tlf.  99…
Assistance vedr. driftsproblemer eller energirådgivning (Michael) Tlf.  40…
Tilkald vedr. driftsproblemer udenfor normal arbejdstid (Vagttelefon) Tlf.  25…

Fakturaer og korrespondance mv. skal fra 1. maj stiles til:

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk
Pejtervej 14, Veddum
9560 Hadsund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *